Regulamin sklepu

REGULAMIN

Obowiązujący od 10 kwietnia 2017r.

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKAGRACZY.PL

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Informacje o Sprzedawcy

§2 Towary

§3 Rejestracja w Sklepie

§4 Ochrona danych osobowych

§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 Zaproszenie do negocjacji

§7 Złożenie zamówień

§8 Przyjecie zamówienia

§9 Cofnięcie zamówienia

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 Płatność

§11 Dostawa Towaru

§12 Odbiór przesyłki

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 Prawo odstąpienia od umowy

§14 Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenia

§15 Wymiana Towaru na nowy

§16 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

§17 Gwarancja

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18 Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZDAŻY OKREŚLONYCH TOWARÓW

§19 Programy komputerowe, w szczególności gry komputerowe, dostarczane w postaci cyfrowej oraz klucze do programów komputerowych, w szczególności gier komputerowych dostarczane zarówno w postaci cyfrowej jak i w opakowaniu

§20 Zamówienia przedpremierowe (pre-order)

 

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie FABRYKA GRACZY („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.fabrykagraczy.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży przez Internet produktów, zwanych dalej: „Towarami”, którymi są w szczególności: sprzęt dla gracza (gamepady, klawiatury, myszki bezprzewodowe i przewodowe, podkładki, słuchawki, zestawy), podzespoły komputerowe (dodatki, głośniki, kamery, przedmioty kolekcjonerskie, laptopy, okulary 3D, routery, tablety), drukarki, skanery, gry komputerowe w postaci cyfrowej lub zapisane na nośnikach oraz klucze (doładowania) do gier, dostarczane zarówno w formie cyfrowej jak i dostarczane w pudełku, zwane dalej” Towarami”.

 3. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca) jest: Fabryka Graczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca siedzibę przy ul. Konstantynowskiej 34 w Łodzi, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555983, NIP 7312048894, REGON 361378405, zwana dalej: ”Sprzedawcą”

 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

  1. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fabrykagraczy.pl

  2. Telefonicznie na numer telefonu: +42 298 78 21

Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.

  1. Przez gadu gadu na numery; 54153626, 54153530, 54200469, 54152021

W każdym wypadku w dni robocze od godz. 10 do godz. 18. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym

  1. Drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji ,a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;

  2. Telefonicznie – na numer telefonu podany przez Kupującego przy Rejestracji , a jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany numer telefonu;

 2. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

 3. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.

 4. Nazwa FABRYKAGRACZY jak i wszelkie logotypy oraz znaki graficzne występuje na stronach Sklepu oraz nazwa domeny fabrykagraczy.pl podlegają ochronie prawnej jako wyłączna własność Sprzedawcy. Za udzielenie zgody na wykorzystanie każdego z tych dóbr niematerialnych Usługodawca pobiera opłatę w minimalnej wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) rocznie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie jakiegokolwiek z tych dóbr niematerialnych wymaga oświadczenia Sprzedawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 8.

 6. Kupujący zobowiązuje się do nienaruszenia dóbr osobistych Sprzedawcy, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji, postów lub komentarzy w środkach komunikacji elektronicznej i portalach internetowych lub forach, portalach społecznościowych (social media, takich jak Facebook i Twitter).

 7. W przypadku sprzedaży:

  1. Programów komputerowych, w szczególności gier komputerowych dostarczanych w postaci cyfrowej (tj. w sposób inny niż w postaci danych zapisanych na nośniku fizycznym);

  2. Kluczy do programów komputerowych (w szczególności gier komputerowych) dostarczanych zarówno w postaci cyfrowej jak i w opakowaniu

mają zastosowanie przepisy szczególne zawarte w §19.

 1. W przypadku Zamówień Przedpremierowych (Preoder) zastosowanie mają przepisy szczególne zawarte w §20.

 2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży w sklepie stacjonarnym lub na targach (o ile będzie prowadzona)

§2 [Towary]

 1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.

 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.

 3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi w Opisie Produktu, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne innymi kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki nieskorzystania przez Kupującego z tej możliwości.

 4. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić, np. ten sam produkt jest wytwarzany w różnych fabrykach, na różne rynki docelowe i posiada nieco inne opakowanie (szatę graficzną), co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność.

 5. Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia Towarów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego). Sprzedawca nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania lub współorganizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych lub rabatowych, samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem. Zasady takich akcji określi każdorazowo jej Regulamin, który będzie dostępny dla Kupujących. Informacje o aktualnych akcjach promocyjnych lub rabatowych są każdorazowo dostępne w dziale „Promocje” http://www.fabrykagraczy.pl/promotions/

  Akcja promocyjna „Bananki”, której regulamin dostępny jest tutaj: http://www.bananki.pl/regulamin

 

§3 [Rejestracja w Sklepie]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

  1. Rejestracja Konta w Sklepie, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, według procedury przewidzianej pod adresem: http://www.fabrykagraczy.pl/registration/

  2. wpisanie wybranego przez Kupującego hasła, które będzie służyło mu do logowania

  3. uprzednia akceptacja Regulaminu ;

  4. uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych dla celów korzystania przez Kupującego ze Sklepu;

 2. Po dopełnieniu tych formalności pojawia się komunikat o rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje dokonanie Rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest także na e-maila Kupującego.

 3. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna. Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może korzystać ze Sklepu za zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów). Obowiązek uzyskania takiej zgody spoczywa na Kupującym.

 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 6. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie.

 7. Kupujący dokonuje zalogowania do Konta podając adres e-mail oraz hasło podane przy dokonywaniu Rejestracji.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

 9. Sprzedawca może odmówić rejestracji osobom, których zachowania wzbudza uzasadnione podejrzenie co do rzeczywistych intencji korzystania przez nich ze Sklepu lub stwarza ryzyko działania sprzecznego z prawem, zasadami współżycia społecznego.

 10. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu bez dokonania Rejestracji.

 11. Domniemywa się, że Kupujący, który przy dokonywaniu Rejestracji podał dane nazwę swojej firmy oraz NIP i zaznaczył opcję „chcę otrzymywać faktury VAT” korzysta ze Sklepu jako przedsiębiorca i nie jest on konsumentem, tym samym nie stosuje się wobec niego przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

 

§4 [Ochrona danych osobowych]

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Kupujący podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu kontaktowego), dodatkowo może podać nazwę firmy, NIP oraz adres firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

 3. Dodatkowo podczas korzystania ze Sklepu Kupujący podaje następujące dane osobowe: adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub adres firmy, numer rachunku bankowego.

 4. Sprzedawca nie wysyła towarów poza terytorium Polski. Adres Kupujący winien znajdować się na terytorium Polski, a jeśli jest poza tym terytorium – Kupujący winien podać adres do dostawy na terytorium Polski.

 5. Wysyłka Towaru poza terytorium Polski jest możliwa tylko w przypadku gdy Kupujący zawiadomi o tym przed złożeniem zamówienia Sprzedawcę. Wówczas koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę. W razie braku porozumienia co do kosztu dostawy lub braku zgody Kupującego na koszt dostawy, umowa kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą, chyba że Kupujący poda adres dostawy na terytorium Polski lub odbierze towar osobiście.

 6. Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.

 7. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu korzystania przez nich ze Sklepu i w niezbędnym to tego zakresie, w szczególności zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej (Newslettera), jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.

 8. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

  1. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną. Kupujący może w każdej chwili dokonać zmiany lub uzupełnienia danych osobowych w ustawieniach Konta;

  2. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);

  3. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są

- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;

- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;

- Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);

- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.

- firma kurierska – UPS Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 522-10-04-200.

- firma logistyczna - UPS Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 522-10-04-200, InPost ul. Malborska 130, 30-624 Kraków Sp. z o.o.,  NIP 6793087624.

- firma obsługującą wysyłkę mailingu – dotyczy Kupujących, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (§5) [proszę podać dane]

 

 1. Kupujący ma dostęp do historii swoich zamówień (opcja „Historia zamówień).

 2. Kupujący może zmienić hasło, korzystając z procedury dostępnej w polu „Zmiana hasła”).

 3. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).

 4. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

 

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

 1. Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), powiadomień systemowych, informacji o stanie konta informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę – na podany przez siebie e-mail) poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „zapisz się do Newslettera” i kliknięcie „Zapisz”

 2. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.

 3. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy..

 4. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

 5. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

§7 [Złożenie zamówień]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż po zalogowaniu się w Sklepie:

  1. Wyszukuje interesujący go Towar, zapoznaje się z informacjami o nim (Opis Produktu), o których mowa w §2 ust. 3 i klika „do koszyka” – Towar ten zostaje przeniesiony do Koszyka;

  2. Następnie gdy w Koszyku znajdą się wszystkie interesujące go produkty – klika na Koszyk;

  3. Wybiera sposób dostawy;

  4. Wpisuje adres dostawy, jeśli jest inny niż adres podany w ustawieniach i klika „Złóż zamówienie”

 2. Podczas składania zamówienia Sprzedawca może zawiadomić Kupującego, iż Towar nie jest dostępny. W takim przypadku Kupujący może poprosić Sprzedawcę o zawiadomienie Kupującego w momencie, gdy Towar może być już dostępny. Zamówienie nie zostaje w takim wypadku złożone.

 3. Po kliknięciu „Złóż zamówienie ” Kupującemu wyświetlane jest Podsumowanie Zamówienia, w których otrzymuje szczegółowe informacje o nazwie i ilości zamówionych Towarów, cenie brutto każdej ze sztuk towarów oraz cenie łącznej, koszcie dostawy oraz łącznej kwocie do zapłaty, uwzględniającej cenę brutto oraz koszt dostawy. Jednocześnie Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 4. dokupujący dokonuje zamówienia klikając – po wyświetleniu mu Podsumowania zamówienia – na przycisk „Zamawiam i płacę”. Poniżej wyświetla się informacja „Pamiętaj, iż złożenie zamówienia oznacza złożenie prawnie wiążącej oferty zakupu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.

 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.

 6. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty poprzez

  1. wyświetlenie mu komunikatu „Potwierdzenie złożonego zamówienia” zawierającego numer zamówienia, kwotę do zapłaty oraz dane do płatności oraz

  2. przesłanie mu tegoż komunikatu na adres e-mail

 7. Sprzedawca może również poprosić Kupującego o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§8 [Przyjęcie zamówienia]

 1. Zawarcie umowy kupna  sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

 2. W szczególności Sprzedawca może – jeśli towar jest niedostępny, powiadomić o tym Kupującego i wskazać przewidywaną datę dostępności Towaru. Sprzedawca w takim wypadku, za zgodą Kupującego, może odłożyć w czasie przyjęcie zamówienia do momentu, gdy Towar będzie dostępny.

 3. Jeżeli tylko część Towarów, których dotyczy Zamówienie jest dostępna, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, iż może przyjąć Zamówienie tylko co do części. W takim wypadku Kupujący winien w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia wskazać Sprzedawcy, czy wycofuje Zamówienie w całości czy też tylko co do części dotyczących niedostępnych Towarów. W braku zawiadomienia w terminie 3 dni uważa się, że Kupujący wycofał Zamówienie w całości.

 4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku.

§9 [Cofnięcie lub zmiana zamówienia]

 

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.

 2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.

 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

 4. Jeśli Kupujący po przyjęciu zamówienia chce zmodyfikować dane wymienione w §4, w szczególności dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu dostawy, musi to zawiadomić o tym Sprzedawcę z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, w taki sposób, aby wiadomość dotarła do Sprzedawcy przed wysłaniem Towaru.

 

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach - według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.

 4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:

 1. gotówka przy odbiorze (pobranie, inaczej zaliczenie pocztowe);

 2. przelew bankowy (przedpłata) na konto Sklepu: 32 1750 0012 0000 0000 2902 9881; Raiffeisen Bank Polska SA

 3. poprzez PayU – zgodnie z regulaminem tego operatora płatności, dostępnym tutaj: (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Zasady dokonywania płatności poprzez system PayU dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl

w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego (co jest szczególnie ważne, gdy przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący), co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych lub brak wpisania tych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić

 1. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

 2. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki: Firma Kurierska UPS, Paczkomaty InPost, wysyłka elektroniczna na e-mail podany w trakcie dokonywania zamówienia.

 3. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku płatności poprze PayU – data otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o wpłynięciu płatności.

 4. Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność może nastąpić równocześnie z odbiorem Towaru.

 5. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wybrał sposób płatności za pobraniem.

 6. Jeżeli przesyłka została zwrócona do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Klienta (nieobecność, niezgłoszenie się po odbiór awiza, podanie niewłaściwych danych osobowych lub niepełnego adresu dostawy), ponowna wysyłka nie może nastąpić za pobraniem. Sprzedawca wyśle ponownie towar po uiszczeniu przez Kupującego przelewem Ceny (jeśli nie została wcześniej uiszczona) wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kwotą kosztów ponownej wysyłki oraz zwrotu. O fakcie zwrotu przesyłki Sprzedawca zawiadomi Kupującego, wyznaczając mu odpowiedni termin na zapłatę tych kwot. W razie braku zapłaty tych kwot w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał jakichkolwiek płatności, Sprzedawca zwraca mu je, pomniejszając je o koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów, a jeśli Kupujący nie dokonał płatności, Sprzedawca ma prawo dochodzić zwrotu tych kosztów od Kupującego.

 7. W razie braku zapłaty przez Klienta całości ceny, Sprzedający wzywa go do uiszczenia brakującej części w odpowiednim terminie pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku nieuiszczenia tej ceny Sprzedający może od umowy odstąpić i zwraca Kupującemu sumę dokonanych płatności pomniejszoną o koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów,

 

§11 [Dostawa Towaru]

 1. Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 (czternaście dni) Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Doręczyciel doręcza przesyłkę lub stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

 3. Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 4. W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 5. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

 6. Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną o fakcie wysłania Towaru.

 7. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru i dacie odbioru, przy czym czas realizacji Zamówienia oznacza wówczas czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Sprzedawcy zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru. Ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.


 

§12 [Odbiór przesyłki]

 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

 2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 6.

 4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.

 5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:

  1. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

  2. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;

  3. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;

  4. Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

 6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:

  1. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;

  2. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;

  3. Numer zamówienia;

  4. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;

  5. Wskazanie Towaru;

  6. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

 7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę, chyba, że Kupujący nie jest konsumentem.

 8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dokumenty związane z Towarem (np. instrukcja, karta gwarancyjna, jeśli gwarancja jest udzielona) – jeśli takowe są. Faktura za zakup towaru jest dostępna w formie elektronicznej – do pobrania w zakładce „faktury” na Koncie. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej, Klient powinien zgłosić to najpóźniej w chwili składania zamówienia.

 

 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.

 

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.

 3. Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia wystarczy złożenie stosowanego oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki (tj. [ ]

 6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.

 7. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia

 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

 10. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.

 12. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.

 13. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.


 

§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy i zastrzeżenia]

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

- Kupujący jest konsumentem oraz

- ustawa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. W szczególności zgodnie z art. 38 pkt 9) ustawy z 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

§15 [Wymiana Towaru na inny]

 1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.

 2. W takim wypadku

  1. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;

  2. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§16 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych Ustawą Kodeksu Cywilnego.

 2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja) nie później niż rok od stwierdzenia występowania wady.

 3. Kupujący może złożyć reklamację wraz z reklamowanym Towarem oraz fakturą dokumentującą dokonanie zakupu na adres: Fabryka Grazy z o.o. ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź. W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie w dziale "Regulamin Serwisu". Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak faktury, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W przypadku braku tych danych Sprzedawca może wezwać Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania reklamacji Kupującego. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.

 4. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5)

 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. 

 6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

  1. Wady Towaru są wynikiem

- Działania czynników zewnętrznych;

- Działanie czynników termicznych lub chemicznych;

- niezgodnego z instrukcją użytkowania;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

- wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika

  1. Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;

  2. Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;

  3. Nastąpiła zmiana długości, grubości, zagęszczenia, składu lub innych wymiarów i parametrów Towaru wskutek normalnego używania;

  4. Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru

  5. Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,

- gdy Kupujący wskazuje, iż Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;

- gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;

 1. Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.

 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

 

§17 Gwarancja

 1. Jeśli na zakupiony w Sklepie Towar udzielona została Gwarancja, a Kupujący otrzymał Kartę Gwarancyjną, może on dochodzić roszczeń z Gwarancji od podmiotu wskazanego w Karcie (zwykle jest to producent).

 2. Sprzedawca nie jest udzielającym ani stroną Gwarancji ani nie jest obowiązany w jakikolwiek sposób w związku z Gwarancją. Wszelkie roszczenia z Gwarancji Kupujący kieruje bezpośrednio do udzielającego Gwarancji.

 3. Kupujący może dochodzić roszczeń z Gwarancji niezależnie od roszczeń z rękojmi.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18 [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

 2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej [http://www.fabrykagraczy.pl/terms-of-service/] w taki sposób, aby

- Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.

 1. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.

 2. Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności w celu prac konserwacyjnych, sprawdzenia funkcjonalności lub w celu weryfikacji kwestii prawnych, aktualizacji, w tym aktualizacji Regulaminu. O przerwie tej zawiadamia Kupujących drogą elektroniczną, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana

 3. Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Sklepu, udostępnienia go w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ze względu na ilość, w szczególności jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej [http://www.fabrykagraczy.pl/terms-of-service/] Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 5. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: [kontakt@fabrykakluczy.pl] . Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

 6. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

 7. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1.06.2015 r. i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia1.06.2015 r. włącznie.

ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZDAŻY OKREŚLONYCH TOWARÓW

 

§19 [Programy komputerowe, w szczególności gry komputerowe, dostarczane w postaci cyfrowej oraz klucze do programów komputerowych, w szczególności gier komputerowych dostarczane zarówno w postaci cyfrowej jak i w opakowaniu]

 

§20 [Zamówienia przedpremierowe (pre-order)]

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

[miejsce i data]

…………………………..

………………………….

 

[Dane Kupującego)

Imię i nazwisko ………………………………………..

Adres zamieszkania………………………………………

Adres do korespondencji ……………………………….

Numer telefonu………………………….

Numer faksu………………………………

Adres e-mail ……………………………….

 

Fabryka Graczy Sp. z o.o. (NIP 7312048894)

ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź

Nr zamówienia……………………………

 

Zwracany towar……………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

 

-    Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy……………………………………………………………..

 

-    Data odbioru Towaru…………………………………………………………

 

Proszę o zwrot pieniędzy na następujących rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………/ w innej formie ………………………………………………………………..

 

 

 

…………………………..

(data i czytelny podpis)

POUCZENIE

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

UWAGA: prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

- Kupujący jest konsumentem oraz

- ustawa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. W szczególności zgodnie z art. 38 pkt 9) ustawy z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie pod rygorem nieważności na adres: ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, Fabryka Graczy Sp. z o.o.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Instrukcja wypełniania:

 

 • - w formularzu należy wpisać nr zamówienia, jego przedmiot oraz datę odbioru towaru.

 

 • Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

 

 • Formularz należy podpisać własnoręcznie i odesłać na adres Sprzedawcy. Forma pisemna oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest formą pod rygorem nieważności.

 

 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 • jeśli otrzymali Państwo rzecz, proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz na adres: Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   

 

………………………………                             

[Podpis Sprzedawcy]